Ryo Okabe, Toyofumi F. Chen-Yoshikawa, Yosuke Yoneyama, Yuhei Yokoyama, Satona Tanaka, Akihiko Yoshizawa, Wendy L Thompson, Gokul Kannan, Eiji Kobayashi, Hiroshi Date, Takanori Takebe.Mammalian Enteral Ventilation Ameliorates Respiratory Failure.https://doi.org/10.1016/j.medj.2021.04.004